VOORWAARDEN

Door Brigitte Hilgers | ©2018

LEES HIER DE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetverzorgingssalon Foot Balance en een klant waarop Voetverzorgingssalon Foot Balance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Diensten

Voetverzorgingssalon Foot Balance zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Voetverzorgingssalon Foot Balance melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorgingssalon Foot Balance 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetverzorgingssalon Foot Balance de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Voetverzorgingssalon Foot Balance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


4. Tarieven en betaling

Voetverzorgingssalon Foot Balance vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet vóór de eerste behandeling Voetverzorgingssalon Foot Balance van alle gegevens, welke voor Voetverzorgingssalon Foot Balance relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Voetverzorgingssalon Foot Balance neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorgingssalon Foot Balance zal gegevens van de klant gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de klant kan Voetverzorgingssalon Foot Balance behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de klant.


6. Geheimhouding

Voetverzorgingssalon Foot Balance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Voetverzorgingssalon Foot Balance verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

Voetverzorgingssalon Foot Balance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voetverzorgingssalon Foot Balance is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorgingssalon Foot Balance  is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.


8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Voetverzorgingssalon Foot Balance. Voetverzorgingssalon Foot Balance moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.


12. Gedrag

De klant behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.

Indien een klant, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetverzorgingssalon Foot Balance het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Voetverzorgingssalon Foot Balance en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

DISCLAIMER

Algemeen
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Pedicure Foot Balance is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of op de websites waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
Hoewel Pedicure Foot Balance Valkenswaard ernaar streeft om correcte en actuele informatie te geven, kunnen wij niet garanderen dat alle informatie altijd juist is.
Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiŽren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die niet door Pedicure Foot Balance Valkenswaard worden beheerd.
Deze links zijn uitsluitend ter informatie.
Als u via een link naar een andere website gaat, is het privacybeleid van die andere site van toepassing. Pedicure Foot Balance Valkenswaard controleert de inhoud van deze websites niet en kan dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. De link naar deze websites betekent niet dat Pedicure Foot Balance Valkenswaard specifieke producten of diensten, die op deze sites staan, aanbeveelt.

Linken naar Pedicure Foot Balance Valkenswaard
Het is toegestaan om uw website te linken naar www.pedicurefootbalance.nl, mits de naam van Pedicure Foot Balance Valkenswaard hierbij niet wordt geschaad. Het linken kan middels een tekstlink.
Indien u kiest voor een tekstlink, geldt de voorwaarde om de volgende titel te gebruiken:
Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard
Overigens behoudt Pedicure Foot Balance Valkenswaard zich het recht voor het linken naar Pedicurefootbalance.nl te verbieden.

© Pedicure Foot Balance | Valkenswaard | 2009

COPYRIGHTS

Dit is de website van Pedicure Foot Balance Valkenswaard
Kempische Baan 136
5552 KD Valkenswaard

Alle rechten voorbehouden.
Op de inhoud en vormgeving van deze Pedicure Foot Balance Valkenswaard-site rust auteursrecht.
Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.
Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf van Pedicure Foot Balance Valkenswaard nodig.
Pedicure Foot Balance Valkenswaard is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties, teksten en/of afbeeldingen/foto's noch voor de schending van [intellectuele eigendoms-]rechten van derden door openbaarmaking van voornoemde gegevens op deze site middels links.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van [delen van] de inhoud en gebruik van de vormgeving of het Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard logo op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Pedicure Foot Balance Valkenswaard en dient u vervolgens te vermelden dat de teksten afkomstig zijn van Pedicure Foot Balance Valkenswaard met vernoeming van de website www.pedicurefootbalance.nl

Uit Pedicure Foot Balance Valkenswaard beschrijvingen kunt u zonder schriftelijke toestemming citeren mits u vermeldt dat de tekst afkomstig is van Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard met vernoeming van de website www.pedicurefootbalance.nl

© Pedicure Foot Balance | Valkenswaard | 2009

PRIVACYVERKLARING

Dit is de website van Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard
Kempische Baan 136
5552 KD Valkenswaard

Herkennen en bewaren van gegevens
Bij elk bezoek aan Pedicure Foot Balance Valkenswaard website herkent onze webserver noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres automatisch.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres, als u dit aan ons communiceert, bijvoorbeeld afspraakformulier.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

Cookies
Op deze site worden geen cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op het privacybeleid, kunt u contact met Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard opnemen via het contactformulier.

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de site.

Over communicatie per brief
Als u via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u Pedicure Foot Balance Valkenswaard meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u uw telefoonnummer meedeelt via het web (via afspraak-/contactformulier), zal Pedicure Foot Balance Valkenswaard alleen telefonisch contact met u opnemen als u dit zelf verzocht heeft.

Tip!
Indien u helemaal geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of commerciŽle telefoontjes (meer) wenst te ontvangen (van andere organisaties), kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter via de website www.infofilter.nl.

Overig
Op verzoek verleent Pedicure Foot Balance Valkenswaard aan clienten toegang tot alle informatie die Voetverzorgingssalon Foot Balance Valkenswaard van hen bijhoudt.
Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact op te nemen via het contactformulier op de site.
Als u vindt dat de Pedicure Foot Balance Valkenswaard website niet in overeenstemming is met het hierboven beschreven privacybeleid, neem dan contact op via het contactformulier op de site.

© Pedicure Foot Balance | Valkenswaard | 2009

Foot Balance
Kempischebaan 136
5552 KD Valkenswaard
T 040 - 8423 370
M 06 - 4614 9748
info@pedicurefootbalance.nl
Route/Adres Medisch Pedicure Valkenswaard Foot Balance

Design Mworks 2012 Contact - your source for webdesign